Mestanalyse op uw bedrijf

gras

Weet wat u bemest!

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub drijfmest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Mestanalyse geeft antwoord op deze vragen voor zowel vaste- als drijfmest.

De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Oorzaken van de verschillen zijn:

 • verschillen in rantsoen;
 • de hoeveelheid spoelwater;
 • de minerale samenstelling van diervoeders;
 • de samenstelling van de veestapel.

De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn om de bemesting van grasland en bouwland op te baseren. Mestanalyse biedt die zekerheid wel.

Mestonderzoek biedt vakbekwame ondernemers:

 • rendement – bemesten met reëele gehalten in de mest levert financieel voordeel op;
 • zekerheid – gemiddelde waarden bieden geen zekerheid; analyses wel;
 • gemak – monsternamemateriaal en heldere instructies zijn beschikbaar.

Ken het verschil tussen te weinig, genoeg of teveel bemesten
De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Wanneer u uitgaat van gemiddelde gehaltes kan uw nutriëntenaanbod verkeerd worden ingeschat. De kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor uw opbrengsten is groot. Zoals ruwvoer een belangrijk aandeel van uw rantsoen voor de koeien is, zo is mest een belangrijke aandeel van het rantsoen voor uw bodem. Het is daarom essentieel om te weten wát u precies bemest. Naast stikstof (N) en fosfaat (P) is bijvoorbeeld ook (Kali) K een belangrijk nutriënt in uw mest.

Hieronder een voorbeeldberekening van wat het effect is van afwijkende gehaltes voor N, P en K in drijfmest op de voorziening van maisland met een gemiddelde opbrengst van zestien ton droge stof (DS).

De situatie bij gemiddelde gehalten N, P en K:

 • Gemiddeld gehalte N 160 – onttrekking N 195 = -35
 • Gemiddeld gehalte P 27- onttrekking P 32 = -5
 • Gemiddeld gehalte K 183 – onttrekking K 176 = 7

Dit gebeurt er wanneer er sprake is van een laag gehalte N, P en K in de mest:

 • Laag gehalte N 135 – onttrekking N 195 = -60
 • Laag gehalte P 18 – onttrekking P 32 = -14
 • Laag gehalte K 151 – onttrekking K 176 = -25

Uw bodem op orde
Zorg dus dat uw bodem op orde is. De behoefte verschilt per perceel. Het is dus verstandig om niet op elk perceel dezelfde bemesting toe te passen. Uitgekiende bemesting op basis van mestanalyse helpt uw opbrengsten te verhogen.
Bron: BLGG Agroxpertus.

Kosten
Bij Feijen zijn we er van overtuigd dat dit soort onderzoeken bijdragen aan het optimaliseren van uw ruwvoeropbrengst. Wij willen dit soort onderzoek voor onze klanten dan ook stimuleren door een bijdrage te leveren in de kosten met € 10,- per onderzocht monster.

U kunt hierover contact opnemen met onze bedrijfsadviseurs.

Scroll naar boven